Jon Keng

Jon Keng

Jon Keng, Jon Keng

  • 1項幕後工作

Jon 於新加坡出生長大,為美國電影學院 (AFI)藝術創作碩⼠,專攻攝影方向。其攝影足跡遍佈全球,除了美國各州以外,亦於墨西哥、馬來西亞、中國等地工作,其作品曾多次展映於日舞影展。

296 views.

錯誤回報
內容說明
錯誤等級
建立日期錯誤敘述回應日期回應內容